VIDEO CLIP

ADVERTISEMENT

WEATHER

EXCHANGE RATES

CAD 0
CHF 0
EUR 0
GBP 0
USD 0

Thông báo mời họp (ĐHCĐ thường niên 2013)

Thứ năm, 13/06/2013 - 07:56 AMTHÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty cổ phần thép DANA-Ý

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép DANA-Ý (DNY) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị

cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

  1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 30/6/2013
  2. Địa điểm: Tầng 15 -Thành Lợi Building- 135 Nguyễn Văn Linh- TP.Đà Nẵng.
  3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của DNY theo Danh sách người sở hữu chứng khoán DNY chốt tại ngày 30/05/2013.
  4. Nội dung Đại hội:

-  Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm  2013.

-  Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

-  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

-  Các tờ trình cần Đại hội thông qua:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011-2012

+ Thù lao HĐQT,BKS

+ Phê chuẩn đơn vị kiểm toán

+ Tờ trình về việc CTHĐQT kiêm TGĐ

+ Đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2013

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của DNY).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự  Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 25/6/2013 theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý

Đường số 11B, KCN Thanh Vinh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0511.3841966            Fax:  0511.3730718

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ gửi cho quí vị  tại đại hội và được cập nhật trên website:  http://thepdana-y.com/index.php?option=com_docman&Itemid=16&lang=vi .

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền tham dự đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.

                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                                                    HUỲNH VĂN TÂN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Loc (Imp.&Exp.)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 511 3841966
My status
Mrs Ha (Sales)
(+84) 511 3841000
My status
Mr Thien (Material)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 511 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

DANA-Y STEEL JOINT STOCK COMPANY

+ Address: Road No.11B, Thanh Vinh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City
+ Tel: 0511 3841000 - 3841966 - Fax: 0511 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com